Lejebetingelser

LEJEBETINGELSER
Følgende betingelser er gældende, hvis andet ikke er aftalt i lejekontrakten.
Den der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer.
HOUMANN Materieludlejning A/S betegnes i det følgende som udlejer.

Transport
Såfremt andet er aftalt, henvises der til de, til en hver tid, gældende leveringstakster.

Såfremt materiellet ikke står klar til afhentning, kan der tillægges ventetid, efter gældende timetakster.

Lejer er velkommen til, selv at forestå transport af det lejede materiel.


Leje/forsikring
En dagleje = 8 timer
En ugeleje = 5 dage (alle dage fra kl. 07.00-15.00)
Pumper, stillads, gelænder, varmekanoner, dækstøtter/elementstøtter og affugtere/varmeblæsere er dog 7 dages uger.
Lejemålets varighed er gældende fra den dag det afhentes, til den dag det afleveres (uanset hvornår materiellet er afhentet).
Husk afleveringsfristen er senest kl. 07.30, ellers vil der blive opkrævet betaling for en ekstra dag.
OBS: ved leje af skurvogne/letvogne og toiletter er der 8 dages opsigelse.
Timeleje er min. 3 timer.
Der er ikke timeleje i weekender/helligdage.
Ved weekendleje skal materiellet afhentes fredag mellem kl. 15.30 – 16.30,
og afleveres mandag morgen imellem kl. 06.00 - 07.30.
Der kan kun lejes for 2 dage i weekenden (Lørdag + søndag).

 

Forsikring
Forsikringsgebyr er medregnet i lejeprisen.
Forsikringen er kun gældende inden for Danmarks grænser – medmindre andet er aftalt på forhånd!

Nyværdi selvrisiko
0              -  11.999    = 5.000 kr.
12.000      - 199.999   = 12.000 kr.
200.000    - 524.999   = 20.000 kr.

525.000    - Opefter    = 25.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.
(Der tages forbehold for prisændringer)
Der gøres opmærksom på, i tilfælde af tyveri, hærværk eller lignende, hæfter lejer for omkostningerne til reparation eller køb af nyt materiel, hvis ikke den, af politiet, udleverede kvittering er afleveret til udlejer, senest 14 dage efter anmeldelsen.

I lejen er ikke indbefattet:
Brændstof, forbrugsvarer, betjening, skærpning af mejsler/knive, segmenter, rengøring, reparation m.m.


Lejers Ansvar
Lejer er ansvarlig for forskriftsmæssig installation og brug af materiellet, herunder anmeldelse til fabrikstilsyn og andre myndigheder.
Lejer er forpligtet til at meddele, når materiellet anvendes til overarbejde og/eller skifteholdsarbejde.
Så længe lejemålet varer, bærer lejeren i forhold til udlejer risikoen for det udlejede materiel. Udlejer garanterer ikke for nogen bestemt ydelse af materiellet. Brandskade og anden beskadigelse af det lejede af en hvilken som helst årsag, skal derfor erstattes af lejeren. Reparationer må kun udføres på vores værksted eller, af udlejer, anviste reparatør. Lejer bærer alene ansvaret for et hvert tab i forbindelse med reparation. Reparationstid berettiger ikke til lejekreditering.
Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til arbejdstilsynet og andre myndigheder samt eventuel kabel-og ledningsejer.
Det er lejers fulde ansvar, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, sikkerhedsforskrifter, færdsels, og vejlovgivning, samt bestemmelser med afmærkning m.m.
Ligeledes er det lejers ansvar, at der ikke sker personskade eller skader på andet materiel, grundet forkert brug af materiel, forkert vægtangivelse eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne.
Lejer er, i lejeperioden, pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol, og driftsmæssig vedligeholdelse materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v.

Udlejers Ansvar
Udlejer er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af udlejer eller andre, som vi har ansvaret for.
Udlejer er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i lejerens besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af lejeren, eller produkter hvori disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlige på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
Udlejer påtager sig ikke for driftstab i forbindelse med maskinskader, arbejdsstandsning, forsinkelser, strejker/lockout eller myndighedsindgreb af nogen art.
Det lejede materiel så som lifte og kompressorer må ikke anvendes til sandblæsning uden forud skriftlig godkendelse.
Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel, og i tilfælde af misligholdelse, at sætte sig i besiddelse af dette.
Lejet materiel kan og må ikke genudlejes uden tilladelse fra udlejer.

Fakturering & Betaling
Udlejers standard betalingsfrist er 8 dage netto, og afvigelser herfra, kan kun ske efter aftale med direktionen.
I tilfælde af overskredet betalingsfrist, beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 1,5 %. Udlejer beregner endvidere rykkergebyr som udgør kr. 100,00 pr. fremsendt rykker.
Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger påhviler altid lejer.
Eventuelle indsigelser over det fakturerede skal være reklameret over for udlejer inden forfaldsdato.
Efter fakturaforfaldsdato anses faktura for at være i overensstemmelse med det aftalte.

Husk Rengøring
Materiellet skal leveres tilbage i samme stand som ved udlevering.
Såfremt udlejer skal tanke/rengøre materiellet, vil dette faktureres lejeren i henholdt til de, til enhver tid, gældende priser.

Særlige betingelser for skur/bad- og toiletvogne
Længden for lejemålet er som følger:
Weekend:    2 dage (Lørdag og søndag)
Uge:    7 dage (Mandag-Søndag)
Måned:    30 dage (lejemålet kan starte alle hverdage)

*Skur- og badvogne er minimum 30dage v/ månedsleje.
Afleverer man det lejede materiel før aftalt tid, berettiger det ikke til lejekreditering.
Ønsker du at beholde det lejede i længere tid end aftalt, skal dette aftales mindst 5 arbejdsdage før lejemålet oprindelig slutter.

Udkaldervagt
Ved udkald efter arbejdstid eller weekend, forbeholder udlejer sig ret til at fakturer et gebyr på kr. 1.500,- + moms.

 

Persondata Forordning
Lejer har godkendt sine kontaktoplysninger, og er bekendt med, at disse opbevares i udlejeres kunderegister.
Lejer har, til en hver tid, ret til at få indsigt i sine oplysninger, ret til at få dem ændret eller slettet samme.

 

 

Tredjemand kan være ejer af de af lejeaftalen omfattede genstande, der er leaset ud til Houmann Materieludlejning A/S.

Houmann Materieludlejning A/S har transporteret alle kreditor rettigheder iht. nærværende lejeaftale til tredjemand.

Tredjemand har transport i lejebetalingerne samt alle øvrige betalinger iht. nærværende lejeaftale. Tredjemand har indtil videre bemyndiget Houmann Materieludlejning A/S)

til at modtage og forestå al kontakt med lejer, herunder modtagelse af lejebetalinger. Denne bemyndigelse kan til enhver tid skriftligt tilbagekaldes af tredjemand, hvorefter

betaling med frigørende virkning alene kan ske tredjemand med henvisning til nærværende lejeaftale.

Tredjemand er som ejer berettiget til at tilbagetage de af lejeaftalen omfattende genstande, såfremt Houmann Materieludlejning A/S misligholder sine forpligtelser overfor tredjemand.

 

OBS: Brug af falsk ID, i forbindelse med leje af materiel, samt undladelse af returnering af materiel, betragtes som tyveri og politianmeldes.
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.